Bygherres eneste kontakt

Vestergaard Konstruktion er det sikre valg af totalentrepriser indenfor byggeri. Vi har specialiseret os i at samle alle typer af rådgivning  i et byggeprojekt og vi kan assistere indenfor følgende område:

  • Idefase & rådgivning
  • Myndigheder & tilladelser
  • Forsyning & byggemodning
  • Byggeri
  • Aflevering & Service

Vi vil gerne involveres så tidlig som overhovedet muligt i processen, således vi på bedste vis kan bringe vores kompetencer og specialister i spil på de rigtige tidspunkter undervejs i byggeprojektet .

Alt dette gør vi for at sikre den størst mulige kvalitet, proces og kommunikation fra start til slut i hele projekter og til glæde for alle involverede parter.

Idéfase & Rådgivning

Vi har stor erfaring med projektbyggeri og bygherrerådgivning fra idéfase til det nøglefærdige byggeri.

Det er vores klare erfaring, at det samlede projekt bliver markant bedre for alle parter såfremt vi er involveret fra de tidlige faser i udviklingen af et nyt projekt.

At komme godt fra start i et nyt byggeprojekt er altafgørende og derfor vil vi allerede under idefasen af et nyt projekt involvere vores arkitekter og tegnestue. De vil således være en central del af dialogen. På den måde kan vi spore os ind på, hvilke ønsker, behov og krav vores samarbejdspartnere har til et kommende projekt, og hvordan det potentielle og ønskede byggeri bedst kan tage form og optimeres. Dermed kan vores forskellige kompetencer bringes i spil og vi sikrer at ideer og ønsker kan realiseret til en konkurrencedygtig pris.

På baggrund af vores indledende dialog og en detaljeret vurdering af den pågældende lokation udarbejder vi blandt andet skitseforslag og floorplaner indeholdende størrelser, indretning mv.  Ofte udarbejdes først et idéoplæg, som groft redegør for de grundlæggende visioner. I fællesskab undersøger vi behov og udvikler ideer, som danner basis for den bedste løsning for vores kunder og det samlede projekt.

Vi forventningsafstemmer altid grundigt under idéfasen for at sikre ovenstående lykkes.

Myndigheder & Tilladelser

Som en naturlig del af vores samlede rådgivning vil vi gerne være en aktiv medspiller i dialogen med myndighederne herunder udarbejdelse af myndighedsprojekter og lokalplaner. Vi er altid i tæt dialog med kommuner for at sikre at vores projekter overholder de planer og retningslinjer, som er lagt for området. Håndtering og drøftelser af lokalplaner vil altid være en del at vores rådgivning i de projekter vi er involveret i.

Gennem de seneste år har vi udarbejdet og bidraget til plandokumenter i mange af de midt- og østjyske kommuner i forbindelse med vores byggeprojekter. Vi har derfor et godt samarbejde og en konstruktiv dialog med kommunerne, hvor vi dagligt samarbejder med byplanlæggere og planchefer. Tilgængeligheden og det gode samarbejde med kommunerne udnytter vi til at sikre en smidig proces, som bidrager til en høj kvalitet og overholdelse af de aftalte tidsplaner.

Vi deltager gerne på alle møder med kommuner og myndigheder for at sikre, at alle områder af det kommende byggeri er afdækket. På den måde undgår vi ubehagelige overraskelser senere i projektet. Vi arbejder engageret og seriøst med hvert projekt og søger altid en konstruktiv og løsningsorienteret dialog med både bygherre, kommuner og øvrige interessenter.

Vi gør en ekstra indsats for at have projekteringen på plads til byggestart og tager vores underentreprenører med allerede i projekteringsfasen. På den måde optimerer vi projektet fra første færd, og minimerer de overraskelser, der kan opstå undervejs. Det skaber tryghed og værdi for alle parter.

Er der behov for at kunne forstå en lokalplan eller byplanlægning, som man er underlagt vil vi altid gerne drøfte muligheder og indgå dialog omkring dette herunder, hvilket byggeri og projekt, som vil være muligt at udvikle og opføre.

Forsyning & Byggemodning

Inden byggeriet går i gang, er det vigtigt at klarlægge, hvilke regler der gælder og hvilke krav der stilles for netop den lokaltion, hvor byggeprojektet skal opføres og udvikles på.  Byggemodning og arbejdet med forsyning herunder ledninger til vand, kloak, el, fiber og gadelys er fundamentet for hele byggeprojektet og er ofte en kompleks størrelse, som ofte skaber en del problemstillinger og beslutningsprocesser med involverede parter.

Vi oplever ofte at det kan være komplekst, hvor detailprojektering omfatter en bearbejdning af myndighedsprojektet, hvor et eventuelt ingeniørprojekt indarbejdes i tegningsmaterialet, og konstruktioner/overflader defineres.  Vi har egne specialister i form af ingeniører og egen tegnestue. Endvidere arbejder vi sammen med de førende specialister indenfor det geotekniske fagområde og sikrer dermed at de nøjagtige placeringer af forsyningsledninger og rørledninger er kendte forud for, at et byggeri med tilhørende jordarbejde igangsættes.

I et samarbejde med Vestergaard Konstruktion får du ekspertise indenfor ovenstående og vi har prøvet det mange gange før, hvilket betyder du med god ro i maven kan overlade ansvaret til os.

Byggeri

Byggeri har altid været vores store passion og vi beskæftiger os ikke med andet end netop det. Resultatet af vores hårde arbejde, vilje og drive har medført, at vi har opbygget et solidt udgangspunkt for at kunne tilbyde byggeri og totalentreprise i absolut topklasse.

Hjertet i Vestergaard Konstruktions er selve byggeriet, som er udgangspunktet for alt hvad vi gør og de tillægsydelser vi tilbyder vores kunder.

Vi har igennem en årrække benyttet de samme underleverandører og sætter en ære i at behandle dem professionelt og ordentligt. Det har medført at vi i dag kan levere et byggeri i en høj kvalitet til en stærk pris hver eneste gang.

Vi har ombygget en stærk organisation, hvor vores projektafdeling og byggeledelse involveres meget tidlig i et projekt således forståelsen for projektet og den røde tråd er gennemgående. Vores tilgang er meget ”jydsk” og som kunde eller samarbejdspartner vil du opleve en projekt- og byggeledelse som er i særklasse og øjenhøjde.

Alle vores projektledere og byggeledere er uddannede konstruktører eller har anden håndværksmæssig uddannelse bag sig, hvilket medfører at vi uanset projekt og problemstilling står godt rustet til at løse de udfordringer vi møder.

Som hoved- og totalentreprenører har vi ekstremt stort fokus på byggestyring. Vi har udviklet vores egne processer og procedurer for projektstyring og -håndtering, så vi er sikre på at kunne aflevere vores projekter til tiden og i den rette kvalitet.

Aflevering & Service

Som en professionel samarbejdspartner med tillid og service som DNA er aflevering og eftersyn af vores afleverede byggerier en æressag for os.

Derfor gennemfører vi altid en detaljeret aflevering når byggeriet er færdigt og klar til aflevering. Her gennemfører vi i fællesskab med Bygherre en før-mangel gennemgang for at identificere eventuelle udestående og mangler i god tid før afleveringsdatoen.

Med ovenstående gennemgang sikrer vi at boligerne er klar til den endelige aflevering uden fejl og mangler.

Vi leverer gerne en prøvebolig i de større byggerier, som vil stå færdig før resten af projektet således bygherre eller slutinvestor kan benytte denne til fremvisning i forbindelse med boligudlejning.

Vi udfører altid, som en del af vores byggerier 1 og 5 års gennemgang når byggeriet er afsluttet. Her gennemgår vi de respektive bygninger for eventuelle fejl og mangler. Efterfølgende udbedrer vi de fejl og mangler vi har fundet.

Opfølgning ifm. færdigmelding/ibrugtagning omfatter ligeledes fremsendelse af nødvendig dokumentation til myndighederne

Vi rådgiver dig i udvikling af jorden og videre i dit byggeprojekt til det er færdigbygget.